Photos by Shuichi Aratsu
  

Photos by Toshiko Okawa